President

Jie Wu

Vice President

Songtao Liu

Secretary

Chao Wen

Treasurer

Xueqing Zhang

Board Member

Liping Mo

Board Member

Ray Zhao

Board Member

Qi Fang

Board Member

Fran Zhang

Board Member

Francis Hui

Board Member

Enson Yu

Board Member

Bolun Lee